Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτροφόρησης

Έργο: Μελέτη και κατασκευή πλήρως
αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτροφόρησης

Το έργο «Μελέτη και Κατασκευή Πλήρως Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ηλεκτροφόρησης» με συντομογραφία “Autoelectrophoresis” αποτελεί μία σύμπραξη δύο φορέων της «EVRESIS Ανώνυμος Εταιρεία Εφαρμογών Πληροφορικής» και του ΑΤΕΙΘ / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (ΑΤΕΙΘ) με αντικείμενο τη δημιουργία μίας νέας συσκευής για εφαρμογές ηλεκτροφόρησης, πλήρως αυτοματοποιημένη όσον αφορά τις λειτουργίες της.

Το συγκεκριμένο έργο έχει διάρκεια 24 μήνες, αρχής γενομένης της 28 ης Ιουνίου 2018. Η συγκεκριμένη έκθεση έχει τον χαρακτήρα της «Δεύτερης Ενδιάμεσης Έκθεσης» όπως αυτή ορίζεται στην 5 η τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης – Οδηγού Προγράμματος καθώς υποβάλλεται 12 μήνες πριν την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (27/6/2020).
Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη έκθεση αφορά την πορεία υλοποίησης του έργου κατά τους πρώτους 12 μήνες από την έναρξη του.
Οι βασικοί στόχοι του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στο ΤΠΕ, παρατίθενται παρακάτω:
«…Καλύπτοντας το κενό στην αγορά, ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας πλήρως αυτοματοποιημένης συσκευής ΗΦ που θα παρέχει τις παρακάτω καινοτομίες:
  1. Μηχανολογικός εξοπλισμός με βάση στήριξης και πλαίσιο στήριξης φιλμ καθώς και θύρα εισόδου, αναλυτική σχεδίαση και δημιουργία των πλαστικών τμημάτων ΗΦ, κατασκευές μεταφοράς δείγματος (ειδικό δοχείο διατήρησης των δειγμάτων και βάση-φορέα δειγμάτων, πλαίσιο, δοχείο καθαρισμού), ειδικές κατασκευές χρωστικής ουσίας (θάλαμοι, δοχεία, αντλίες), θάλαμος στεγνώματος, χρώσης, πλύσης, θάλαμο σάρωσης για επεξεργασία εικόνας, βάση εξόδου φιλμ και θύρα εξόδου φιλμ, μηχανισμός εξαγωγής φιλμ, δοχεία απόθεσης αποβλήτων (υγρών πλύσης και απόρριψης χρώματος) και αντλία.
  2. Ψηφιακός ρομποτικός βραχίονας και ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογικά τμημάτων συσκευής. Καθοδήγηση από ψηφιακό ρομποτικό βραχίονα ώστε να μην απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση (οδηγεί σε συστηματικά σφάλματα) και να υπάρχει άμεση μετάβαση μεταξύ των επιμέρους σταδίων.
  3. Εξειδικευμένο λογισμικό (firmware και software) διαχείρισης της διαδικασίας ΗΦ και υποστήριξης απόφασης Θα ελέγχει πλήρως τη λειτουργία του ρομποτικού βραχίονα, θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση χρόνων και προδιαγραφών της ΗΦ σε κάθε στάδιο και τέλος θα αναλύει τα αποτελέσματα ώστε να εκδίδει τα αποτελέσματα της διαδικασίας. Θα είναι διαλειτουργικό με πληροφοριακά συστήματα τρίτων…»

EE1 - Ανάλυση απαιτήσεων, 3D σχεδίαση επιμέρους τμημάτων και τεχνικές προδιαγραφές

Κατηγορία Δραστηριότητας
ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)
Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας)
EVRESIS
Φορείς Εκτέλεσης
EVRESIS, ΔΙΠΑΕ
Περιγραφή Ενότητας Εργασίας
EE1: Ανάλυση απαιτήσεων, 3D σχεδίαση επιμέρους τμημάτων και τεχνικές προδιαγραφές συσκευής Έναρξη: Μήνας 1 Λήξη: Μήνας 5
ΥΕ1.1: Ανάλυση απαιτήσεων (Έναρξη: Μήνας 1 Λήξη: Μήνας 2)
ΥΕ1.2: 3D σχεδίαση όλων των επιμέρους τμημάτων και λειτουργικό 3D πρωτότυπο (Έναρξη: Μήνας 3 Λήξη: Μήνας 5)
YE1.3: Τεχνικές προδιαγραφές (Έναρξη: Μήνας 4 Λήξη: Μήνας 5)
Στόχος της Ενότητας Εργασίας 1 είναι η σχεδιασμένη βιομηχανική έρευνα για την διαμόρφωση του απαραίτητου πλαισίου και την απόκτηση τεχνογνωσίας αναφορικά με την ανάπτυξη της συσκευής ηλεκτροφόρησης. Οι δεξιότητες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων θα αποκτηθούν μέσω της ανάλυσης απαιτήσεων και της μετέπειτα τρισδιάστατης σχεδίασης του νέου προϊόντος. 
Η 3D απεικόνιση θα διευκολύνει τα μεταγενέστερα στάδια σχεδίασης και θα επιτρέψει ακόμα και την 3D εκτύπωση των επιμέρους τμημάτων της συσκευής.
Η 3D απεικόνιση θα δημιουργήσει το ικανό αλλά και αναγκαίο περιβάλλον προσομοίωσης για την αναπαράσταση όλων των πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στη φάση της ανάπτυξης του πρωτοτύπου.
Τέλος θα μελετηθούν και οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η συσκευή σε όλα τα επίπεδα (μηχανολογικά τμήματα, ρομποτικός βραχίονας, λογισμικό και εξοπλισμός καθοδήγησης βραχίονα, θάλαμος σάρωσης κα λογισμικό,  αντοχή υλικών στις χημικές ουσίες και στο χρόνο, συνεργασία όλων των επιμέρους τμημάτων) και θα αποτυπωθούν οι αρχικές απαιτήσεις για τη δημιουργία του πρωτοτύπου.

EE3 - Υλοποίηση Ψηφιακού Ρομποτικού Βραχίονα και ηλεκτρονικών / ηλεκτρολογικών τμημάτων

Κατηγορία Δραστηριότητας
ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)
Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας)
EVRESIS
Φορείς Εκτέλεσης
EVRESIS, ΔΙΠΑΕ
Περιγραφή Ενότητας Εργασίας
ΕΕ3: Υλοποίηση ψηφιακού ρομποτικού βραχίονα και ηλεκτρονικών/ηλεκτρολογικών τμημάτων Έναρξη: Μήνας 5 Λήξη: Μήνας 20
ΥΕ3.1: Υλοποίηση του αυτόματου ρομποτικού βραχίονα (Έναρξη: Μήνας 5 Λήξη: Μήνας 15)
ΥΕ3.2: Υλοποίηση ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων (Έναρξη: Μήνας 10 Λήξη: Μήνας 20)
Σκοπός της ΕΕ3 είναι η κατασκευή του πρωτότυπου ρομποτικού βραχίονα σε εργαστηριακό περιβάλλον για την επίτευξη μετατοπίσεων. Ο ρομποτικός βραχίονας θα λειτουργεί εντός της συσκευής και θα επιτρέπει την άμεση μετάβαση των δειγμάτων μεταξύ των επιμέρους σταδίων της ηλεκτροφόρησης, την απομάκρυνση των υπολειμμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και τον καθαρισμό όλων των δοχείων-θαλάμων ώστε να προετοιμαστεί η συσκευή για νέα χρήση.
Το σύνολο τον ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών κυκλωμάτων θα σχεδιαστούν βάσει της βιομηχανικής έρευνας ώστε να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του βραχίονα και θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην ακρίβεια όσο και στην ομαλότητα των κινήσεών του.

EE4 - Ανάπτυξη του λογισμικού (firmware και software) στη συσκευή

Κατηγορία Δραστηριότητας
ΒΙΕ: Βιομηχανική Έρευνα (Άρθρο 25)
Υπεύθυνος Ε.Ε. (Φορέας)
EVRESIS
Φορείς Εκτέλεσης
EVRESIS, ΔΙΠΑΕ
Περιγραφή Ενότητας Εργασίας
ΕΕ4: Ανάπτυξη του λογισμικού (firmware και software) στη συσκευή Έναρξη: Μήνας 9 Λήξη: Μήνας 20
ΥΕ4.1: Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών (Λογισμικό-software) Έναρξη: Μήνας 9 Λήξη: Μήνας 20)
ΥΕ4.2: Ανάπτυξη προγράμματος σε μικροεπεξεργαστή (Λογισμικό-firmware) Έναρξη: Μήνας 9 Λήξη: Μήνας 20.
Στην ΕΕ4 πρόκειται να γίνει η ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού σάρωσης και επεξεργασίας των δεδομένων. Έτσι θα χρησιμοποιηθεί ως βάση η υφιστάμενη τεχνογνωσία της εταιρείας στο τμήμα αυτό και το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα αποτελεί επέκταση ώστε να μπορεί να καλύψει αξιόπιστα τις ανάγκες μίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας ηλεκτροφόρησης. Το λογισμικό θα λειτουργεί σε οθόνη αφής αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα ελέγχου της συσκευής είτε από υπολογιστή είτε από φορητή συσκευή (android). Επιπλέον σε επίπεδο firmware θα υλοποιηθεί στον μικροεπεξεργαστή - μικροελεγκτή  της συσκευής το σύνολο εντολών για την ομαλή καθοδήγηση και τον έλεγχο του αυτόματου ρομποτικού βραχίονα. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να γίνουν και οι αντίστοιχες δοκιμ