Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτροφόρησης

Έργο: Μελέτη και κατασκευή πλήρως
αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτροφόρησης

Φορέας Υλοποίησης : Evresis Α.Ε.
Επιστημονικός Φορέας : Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Προϋπολογισμός έργου : 292950€
Διάρκεια έργου : 28-6-2018 έως 27-6-2020


EVRESIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (EVRESIS)

Η EVRESIS αποσκοπεί στην επίτευξη ενός σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος, πλήρως αυτοματοποιημένου, με χαρακτήρα ολοκληρωμένης λύσης (turn-key solution), άμεσης και εύκολης χρήσης (“plug-and-play”), το οποίο θα εκτελεί γρήγορα, αξιόπιστα και με σχετικά χαμηλό κόστος τη διαδικασία της ηλεκτροφόρησης.


ΑΤΕΙΘ-Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
Ως φορέας έρευνας και διάδοσης γνώσης συμμετέχει ενεργά και το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του ΑΤΕΙΘ. Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού με εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία, θα υποστηρίξει τη διαδικασία βιομηχανικής έρευνας ειδικά όσον αφορά την υλοποίηση των διατάξεων και του αλγορίθμου διαχείρισης και ελέγχου όλων των επιμέρους υποσυστημάτων και διατάξεων της νέας συσκευής. Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, προσδοκά ότι η συγκεκριμένη σύμπραξη πρόκειται να ενδυναμώσει περαιτέρω το χαρακτήρα έρευνας του Τμήματος, ειδικά σε τομείς ενδιαφέροντός του, που σχετίζονται με ανάγκες της αγοράς.