Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτροφόρησης

Έργο: Μελέτη και κατασκευή πλήρως
αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτροφόρησης

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 

Αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης βιομηχανικής έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη του πλαισίου δημιουργίας ενός καινοτομικού προϊόντος το οποίο αφορά τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή πρωτοτύπου και δοκιμή ενός πλήρως αυτοματοποιημένου μηχανήματος (συσκευής) για την εκτέλεση της διαδικασία της ηλεκτροφόρησης, με βάση το υπόστρωμα αγαρόζης (gel electrophoresis). Ειδικότερα, η νέα αυτοματοποιημένη συσκευή θα χαρακτηρίζεται από υψηλή αξιοπιστία μετρήσεων, μικρές διαστάσεις και χαμηλό κόστος, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την εισαγωγή μίας σημαντικής καινοτομίας στην αγορά των ιατρικών/εργαστηριακών μετρήσεων.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες.

Η ηλεκτροφόρηση είναι το φαινόμενο της κίνησης χημικών ενώσεων λόγω της εφαρμογής ηλεκτρικού πεδίου σε πήκτωμα. Η κίνηση των ουσιών εντός του ηλεκτρικού πεδίου σχετίζεται άμεσα κυρίως με το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό φορτίο και το μοριακό βάρος των ουσιών. Συνεπώς εφόσον σε μία συσκευή ηλεκτροφόρησης εφαρμοστεί ηλεκτρικό πεδίο (σε V/cm, με συγκεκριμένη ισχύ) η κίνηση εξαρτάται αποκλειστικά από το μοριακό βάρος της ουσίας, σε ένα δεδομένο υπόστρωμα (pH, περιεκτικότητα σε νερό, θερμοκρασία κλπ). Για τη διαδικασία της ηλεκτροφόρησης είναι απαραίτητη η χρήση πρωτοκόλλων για τη λήψη και τη συντήρηση του δείγματος, τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού πεδίου και τη χρήση του κατάλληλου υποστρώματος και των αντίστοιχων ρυθμιστικών διαλυμάτων.

Ως διαδικασία η ηλεκτροφόρηση είναι μια απλή τεχνική, με άμεσα αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας και χαμηλού κόστους. Χρησιμοποιείται για ανάλυση πρωτεϊνών στον ορό αίματος αλλά και σε άλλα βιολογικά υγρά (πχ ούρα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, σίελος). Η ηλεκτροφόρηση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο ως ερευνητική μέθοδος όσο και για κλινική διάγνωση των γαμμασφαιρινοπαθειών, αιμοσφαιρινοπαθειών, λιπιδαιμίων κλπ. Ως διαγνωστική μέθοδος παρέχει σαφείς ποσοτικές (φωτομετρική αξιολόγηση ηλεκτροφορογράμματος) και ποιοτικές πληροφορίες για μεταβολές των επιμέρους πρωτεϊνών και συμβάλλει στην άμεση και έμμεση διάγνωση νοσολογικών καταστάσεων, όπως είναι το πολλαπλό μυέλωμα, παθήσεις του ύπατος, αντιδράσεις οξείας φάσης, το AIDS, αγγειοκαρδιακά νοσήματα κλπ

 Οι κρατούσες τεχνολογικές μέθοδοι μέχρι σήμερα για την ηλεκτροφόρηση είναι δύο:

α) ηλεκτροφόρηση με υπόστρωμα gel όπως η αγαρόζη - φυσικός πολυσακχαρίτης (gel electrophoresis)

β) τριχοειδής ηλεκτροφόρηση (capillary electrophoresis)