ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΗ

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Πολυκατοικιών

Το πακέτο ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΗ v1.00 της EVRESIS απευθύνεται στις Εταιρίες έκδοσης κοινοχρήστων, και στους διαχειριστές ή στις επιτροπές διαχείρισης των πολυκατοικιών.  Αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει ουσιαστικά τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά ακόμα και τους ιδιώτες διαχειριστές στην παρακολούθηση και έκδοση των κοινοχρήστων σε μηνιαία βάση, ενσωματώνοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις της νομοθεσίας και της τεχνολογίας.
Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης και παρακολούθησης όλων των πληροφοριών που συναρτώνται με την έκδοση κοινοχρήστων και αναλυτικότερα :
 • Δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστου αριθμού πολυκατοικιών με στοιχεία όπως ο κωδικός της πολυκατοικίας η διεύθυνση, η περιοχή, τα ποσοστά συμμετοχής των κλειστών διαμερισμάτων αναλυτικά ανά είδος εξόδου καθώς και ανάλυση των λογαριασμών της πολυκατοικίας (Δ.Ε.Η., Ο.Υ.Θ.) ανά κατηγορία εξόδων και για χειμώνα-καλοκαίρι.
 • Δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης έως και 60 ενοίκων για κάθε πολυκατοικία με τα αναλυτικά τους στοιχεία όπως ο κωδικός του διαμερίσματος το ονοματεπώνυμο του ενοίκου, αν το διαμέρισμα είναι κλειστό ή ανοικτό καθώς και τα χιλιοστά του κάθε διαμερίσματος για κάθε είδος εξόδων της πολυκατοικίας (Κοινόχρηστα, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Έξοδα Ιδιοκτητών, Ειδικές Δαπάνες).
 • Επιτρέπει προαιρετικά την καταχώρηση για κάθε μήνα αναλυτικά της κατάστασης (κλειστό - ανοικτό) για όλα τα διαμερίσματα κάθε πολυκατοικίας.
 • Παρέχει τη διευκόλυνση σχεδιασμού της "μάσκας" των μηνιαίων εξόδων κάθε πολυκατοικίας προσαρμοζόμενο στον αριθμό και στην εκάστοτε ορολογία γύρω από τα είδη των εξόδων.
 • Δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης των εξόδων κάθε πολυκατοικίας όχι μόνο σε μηνιαία βάση αλλά και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα (δίμηνο, τρίμηνο ακόμη και ετήσια), χωριστά για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία εξόδων, συμπεριλαμβάνοντας και έξοδα έκδοσης κοινοχρήστων για την εταιρία. Ακόμα εκτός από την τακτική έκδο-ση κοινοχρήστων έχει τη δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικών, ή εκκαθαριστικών κοινοχρήστων για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
 • Προσφέρει ευέλικτο τρόπο αναζήτησης εγγραφών δίνοντας τμήμα του κωδικού ή της διεύθυνσης της πολυκατοικίας και τμήμα της χρονικής περιόδου έκδοσης κοινοχρήστων, και εν συνεχεία επιλέγοντας από μενού προτεινόμενων εγγραφών.
 • Δίνει τη δυνατότητα καθορισμού προαιρετικά για κάθε μήνα και κάθε πολυκατοικία, του τρόπου υπολογισμού των κοινοχρήστων.
 • Επιτρέπει την προαιρετική καταχώρηση για κάθε μήνα και κάθε πολυκατοικία των συντελεστών εi, fi που απαιτεί η νομοθεσία.
 • Επιτρέπει την καταχώρηση για κάθε μήνα των καταμετρημένων ωρών ή θερμίδων (ανάλογα με το εγκατεστημένο σύστημα μέτρησης) για κάθε ένοικο πολυκατοικίας αναλυτικά.
 • Δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης συγκεντρωτικών καταστάσεων, σε μηχανογραφικό προτυπωμένο χαρτί, για τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, όπου εμφανίζεται αναλυτικά ο τρόπος καθώς και όλα τα νούμερα των υπολογισμών των κοινοχρήστων.
 • Παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ατομικών αποδείξεων, σε μηχανογραφικό προτυπωμένο χαρτί, γιά όλους τους ενοίκους κάθε πολυκατοικίας.
 • Τέλος δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης των μηνιαίων καταστάσεων υπό την μορφή λίστας, σε κανονικό χαρτί, για αρχειοθέτηση των στοιχείων στην εταιρία.
Η εμφάνιση και ο τρόπος χειρισμού του προγράμματος ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΗ ακολουθούν τα σύγχρονα πρότυπα.
Όλες οι καρτέλες και οι μάσκες που εμφανίζονται στην οθόνη είναι προσεκτικά σχεδιασμένες με τρόπο ώστε οι σημαντικές πληροφορίες να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές και βατές στον χρήστη, αλλά και να μην κουράζουν με την πυκνότητα και την πολυπλοκότητά τους. Όλες οι επιλογές γίνονται μέσα από κυλιόμενα μενού με τη χρήση των πλήκτρων του δρομέα και του πλήκτρου Enter. Ο χρήστης καθοδηγείται μέσα στο πρόγραμμα με μια σειρά από μενού επιλογών τα οποία είναι πλήρως επεξηγηματικά και κατανοητά και έχουν δενδροειδή διάταξη και νοηματική συνέχεια για να μη "χάνεται" ο χρήστης μέσα στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΗ προαιρετικά παρέχεται και σε έκδοση Δικτύου για πολλούς χρήστες με εσωτερικό κύκλωμα χρηστών, ανεξάρτητο του λειτουργικού συστήματος, και καθοριζόμενα επίπεδα πρόσβασης στις δυνατότητες της εφαρμογής για κάθε χρήστη του πακέτου, για λόγους ασφαλείας και δυνατότητα κεντρικής επίβλεψης από έναν επιβλέποντα.