ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ για Ν.Π.Δ.Δ.

Γενική Λογιστική Και Οικονομική Διαχείριση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Η συγκεκριμένη εφαρμογή εκπονήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες μηχανογράφησης των λογιστηρίων των Ν.Π.Δ.Δ. όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 205, Φ.Ε.Κ. 163/1998. Αποτελείται από δύο αυτόνομα τμήματα που όμως λειτουργούν παράλληλα και σε συνεργασία μεταξύ τους. Το τμήμα της Οικονομικής Διαχείρισης και το τμήμα της Λογιστικής.

Το πρώτο καλύπτει και αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την διεκπεραίωση της καθημερινής δουλειάς του τμήματος, από την παραλαβή των δικαιολογητικών εξόδων, την ένταξή τους σε εντάλματα πληρωμής, την έκδοση των ενταλμάτων, την σύνταξη των συνοδευτικών εντύπων που απαιτούνται (αποφάσεις πληρωμής, καταστάσεις πληρωμής κ.λ.π.), την αποστολή τους στο ελεγκτικό συνέδριο, την θεώρησή τους από αυτό, την έκδοση μηχανογραφικών επιταγών και την παραλαβή των τελευταίων από τους δικαιούχους για την είσπραξη των χρημάτων. Παράλληλα με την ταμειακή διαχείριση τηρεί στοιχεία και καρτέλες προμηθευτών, παράγει ενημερωτικές καταστάσεις για κάθε υπόθεση (όπως δικαιολογητικά και εντάλματα σε εκκρεμότητα) και παρακολουθεί τις δαπάνες σύμφωνα και με το ισχύον σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού με τους Κ.Α.Ε. .Ακόμη έχει πλήρη παραμετροποίηση για την επικοινωνία του και την μεταφορά στοιχείων απευθείας και άμεσα σε πραγματικό χρόνο στο δεύτερο τμήμα της Λογιστικής.

Το δεύτερο τμήμα είναι ένα πρόγραμμα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Β.Σ. και παρακολουθεί τα αποτελέσματα της οικονομικής διαχείρισης σε επίπεδο Λογιστικής. Το τμήμα αυτό παίρνει στοιχεία από το πρώτο αυτόματα χωρίς άλλη παρέμβαση από τον χειριστή. Όλες οι εγγραφές που αφορούν την πραγματοποίηση εξόδων στην Λογιστική γίνονται αυτόματα από το σύστημα κατά την διεκπεραίωση της δουλειάς ενώ άλλες όπως οι εγγραφές που αφορούν την σύνταξη προϋπολογισμού και απολογισμού, την πραγματοποίηση των εσόδων ή εγγραφές τακτοποίησης για εξαγωγή αποτελεσμάτων στο τέλος της χρήσης γίνονται απευθείας σε αυτό (στην Λογιστική).


Μερικά από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι: ή Πλήρης ενσωμάτωση του τρόπου χειρισμού και λειτουργίας των Windows(tm) με αποτέλεσμα ευχρηστία, εύκολη εξοικείωση και ομοιομορφία. ή Πρόσβαση και αναζήτηση της πληροφορίας με πολλαπλούς τρόπους προς διευκόλυνση του χειριστή. ή Απόλυτη προσαρμογή στον τρόπο λειτουργίας του λογιστηρίου των Ν.Π.Δ.Δ. όπως περιγράφεται στο Φ.Ε.Κ. 163/1998. ή Αξιοπιστία και ταχύτητα χάρη στην χρήση επαγγελματικών και καταξιωμένων βάσεων δεδομένων. Τεχνικές προδιαγραφές Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 95-98(tm) είναι αναπτυγμένη σε client-server αρχιτεκτονική και χρησιμοποιεί την σχεσιακή βάση δεδομένων Microsoft SQL Server 7.0(tm). Υλοποιεί και χρησιμοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων όσο αφορά ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα, τεχνικές backup, transaction processing κλπ όπως προδιαγράφονται και περιγράφονται από την Microsoft(tm). Η σχεδίαση του συστήματος αρχείων, κλειδιών και των άλλων παραμετροποιήσιμων στοιχείων της βάσης δεδομένων έχει γίνει κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτατη πρόσβαση στα δεδομένα με τους τρόπους που απαιτούνται από την εφαρμογή για τον προβλεπόμενο όγκο δεδομένων.

Η άμεση ολοκληρωμένη και συνεπής τεχνική υποστήριξη που παρέχει η εταιρεία Evresis έχει αποδειχτεί το κλειδί στις σχέσεις μας με τους πελάτες και της εμπιστοσύνης τους απέναντί μας. Οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης πελατών είναι πάντα πρόθυμοι να σας ενημερώσουν για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εφαρμογή Οικονομική Διαχείριση Ν.Π.Δ.Δ. πριν αλλά και κατόπιν αγοράς αυτής.